अहवाल

संशोधन अहवाल

केम्ब्रिज विद्यापीठाचा संशोधन अहवाल (२०११)

 

book04

ओरेगॉन विद्यापीठाचे डॉ. ब्रायन फ्ले यांनी केलेल्या प्रायोगिक अभ्यासाचा अहवाल (२०१३)

book03

मूल्यवर्धन कार्यक्रमाचे मूल्यमापन : एन.सी.ई.आर.टी.
(२०१३)

book07

“मी आणि मूल्यवर्धन” : शिक्षकांच्या प्रतिसादाचे गुणात्मक विश्लेषण (डिसेंबर २०१९)

1

अन्य अहवाल

मूल्यवर्धन राज्यस्तरीय पाहणी अहवाल (२०१५)

book05

श्री. शांतिलाल मुथ्था यांनी ३४ जिल्ह्यांत केलेली पाहणी (२०१६-१७)

book06